نجف

یکی از شهرهای زیارتی و مذهبی شیعیان دنیا است. این شهر علمای زیادی را به جهان شعیه معرفی

کرده است و به عبارتی پایگاه اسلامی شیعیان است.حوزه علمیه نجف در دوران حکومت بعث خیلی

تحت فشار بود با این حال این حوزه باقی ماند و هم چنان، به عنوان یکی از مراکز علمی جهان تشیع

مطرح و منشأ اثر است.

 

علاوه بر مرقد مطهر امام علی(ع) در شهر نجف اشرف قبر حضرت آدم، نوح، هود و صالح در این شهر

واقع شده است. مساجد معروف و زیارتگاه های زیادی در این شهر هستند که برا شیعیان بسیار محترم

هستند.

این شهر به دلیل همسایگی با شهر باستانی حیره در قبل از اسلام از نعمت فرهنگ و تمدن و آبادانی

برخوردار بوده عربهای ساکن این شهر در آن زمان به مذهب مسیحیت گرایش داشتند و کلیساهای

زیادی از جمله دیر «مارت مریم» را ایجاد کردندکه تا عصر اسلام هم چنان باقی بودپس از اسلام هم نام

نجف تنها به سبب فتح و گشایش ایران و عراق در متون تاریخی به چشم میخورد.