اخذ ویزای کانادا

 

چرا کشور کانادا؟

کانادا کشوری توسعه یافته و دمکراتیک است که از اقتصادی قوی بھره مند می باشد. این کشور دارای سیستم تامین اجتماعی ارزشمندی است که بسیاری از خدمات آموزشی و پزشکی را به رایگان در اختیار شھروندان و افراد مقیم قرار می دھد. این کشور در بررسی ھای بین المللی ھمیشه به عنوان یکی از بھترین کشورھای جھان برگزیده می شود که در این ارزیابی ھا کیفیت زندگی مردم سھمی اساسی دارد.جھت آشنایی با روند اخذ ویزای کانادا با ما ھمراه باشید .

انواع مختلف ویزای کانادا

( Visitor Visas ) • ویزای توریستی

( Work Visas ) • ویزای کار

( Student Visas ) • ویزای تحصیلی یا ویزای دانشجویی

(Temporary Resident Permit) • ویزای اقامت موقت در کانادا

(Super Visas)

( Permanent Residency Visas ) • ویزای اقامت دائم

پیکاپ ویزای کانادا

گاھی برای اخذ ویزای برخی کشورھا می بایست به کشور دیگری سفر کرد و به سفارت کشور مقصد در کشور واسط مراجعه نمود

که این کار می بایست توسط شخص متقاضی صورت پذیرد و در مرحله بعد پس از اعلام تعلق گرفتن ویزا به فرد متقاضی یا عدم

تأیید صلاحیت وی برای تعلق گرفتن ویزا می بایست فرد متقاضی در حالت اول سفر مجدد به کشور واسط به منظور الصاق ویزا درون

پاسپورت خود نماید و در حالت دوم فرد متقاضی می بایست به منظور بررسی اعتراض به عدم صدور ویزا و ارائه مدارک کامل تر در

صورت لزوم و تسلیم درخواست مجدد به سفارت سفر مجدد نماید.

اما در حالت اول با توجه به اینکه جھت درج ویزا در پاسپورت الزام به حضور شخص متقاضی در سفارت نیست، پاسپورت می تواند از طریق یک کارگزار تحویل سفارت گردد و فرایند ارسال پاسپورت به سفارت و عودت و بازگرداندن پاسپورت دارای ویزا به شخص متقاضی را پیکاپ پاسپورت می گویند. (pick up visa) یا پیکاپ ویزا (pick up passport

به طور خلاصه، از آنجایی که جھت درج ویزا نیازی به حضور خود شخص نیست، پاسپورت ھا از طریق نماینده به سفارت تحویل داده می شوند. پروسه ی ارسال پاسپورت به سفارت و بازگرداندن آن به شخص  پیکاپ ویزا یا پیکاپ پاسپورت گفته می شود.

مدارک اخذ ویزای کانادا

مدارک اخذ ویزای کانادا با توجه به نوع ویزای درخواستی اعم از ویزای توریستی، ویزای کار، ویزای دانشجویی و مھاجرت با توجه به اینکه افراد دارای مشاغل و شرایط متفاوتی برای درخواست ویزا می باشند از شخصی به شخص دیگر متغیر و متفاوت می باشد. باتوجه به اینکه سفارت کانادا مصاحبه حضوری با متقاضیان پرونده نداشته و تصمیم گیری در مورد صدور و یا عدم صدور ویزا صرفاً با توجه به مدارک ارسالی متقاضی صورت می پذیرد ، لذا اھمیت ارسال مدارک صحیح و پرونده کامل بیشتر آشکار می گردد. مدارک ارسالی باید کامل، دقیق، به روز و گویای کامل وضعیت فرد متقاضی باشد و افسر ویزا را متقاعد نماید که شخص متقاضی ویزای کانادا واجد شرایط ویزای درخواستی می باشد. (مدارکی که به زبان انگلیسی یا فرانسه نباشند باید به ھمراه ترجمه رسمی آنھا به زبان انگلیسی یا فرانسه ارسال گردند).